Mateřská škola Pramínek, Josefa Suka 2513, Teplice


kolaz

Mateřská škola Pramínek : Informace pro rodiče

Třídy v MŠ

1. Koťátka 24 dětí učitelky: Bc.Hana Kroupová, Pavla Krycnerová
2. Berušky 20 dětí učitelky: Pavla Šilhavá Růžanská,
Bc. Dominika Klečková
3. Káčátka 26 dětí učitelky: Irena Nováková, Bc. Jana Biskupová
4. Ptáčátka 26 dětí učitelky: Taťána Spodniaková, Lenka Sigmundová
5. Slůňátka 24 dětí učitelky: Alena Prokopová, Jana Štajnerová
asist. pedagoga: Mgr. Miroslava Jägerová
Celkem 120 dětí

Uspořádání dne (orientační)

06.00 - 09.45 - hry, spontánní a řízené činnosti, indiv. práce, cvičení a svačina
09.45 - 11.50 - příprava a pobyt venku
11.50 - 13.00 - příprava na oběd, oběd a příprava na odpočinek
13.00 - 14.00 - odpočinek
14.00 - 16.00 - svačina, hry, spontánní a individuální činnosti

Den v mateřské škole

Mateřská škola je v provozu od 6.00 do 16.00 hodin. Ráno při příchodech setrvávají děti společně v jedné třídě, odkud se v 7.30 hod. rozcházejí do svých tříd.
Rodiče přivádějí děti do 8.15 hod. V době od 12.30 do 12.45 hod. odcházejí děti po obědě, ostatní děti odpočívají. Předškoláci se v této době pilně připravují na vstup do školy. Odpolední činnosti probíhají ve třídách v prvním patře, odkud se děti rozcházejí domů. Od 15.30 hodin se děti slučují do třídy v prvním patře. Rodiče doprovázejí dítě do mateřské školy a osobně je předají učitelce. Dítě vyzvedávají rodiče nebo osoby jimi pověřené přímo ze tříd MŠ.

Stravování dětí

Dítě, které je přítomno v době jídla se stravuje vždy. Podávají se tři jídla denně.
Dětem je v průběhu celého dne zajištěn pitný režim.

Poplatky

Stravné se hradí v hotovosti v běžném měsíci v termínu určeném mateřskou školou. Činí pro děti do 6 let 34 Kč a pro děti s odloženou školní docházkou o 1 rok 36 Kč za celý den. Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena pro školní rok 2019 / 2020 ve výši 499,- Kč. Platby se provádějí inkasem z bankovního účtu.

Uzavření MŠ

V době hlavních prázdnin - přerušení provozu od 1. 7. do 31. 7. 2020. Provoz bude zahájen 3. 8. 2020.

Zájmová činnost

V MŠ pracují zájmové kroužky, do kterých mohou rodiče své děti přihlásit. U některých nutno přihlédnout ke schopnostem dítěte.

Školní řád MŠ


www.medianet.cz